Všeobecné Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky

v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Obč. zák.“), ke zjednodušení uzavírání smluv o ubytování v butikovém hotelu The Emerald Prague na adrese Žatecká 17/7, 110 00 Praha 1, Česká republika („Hotel“).

I. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o ubytování mezi provozovatelem Hotelu, společností Fedrosa VD s.r.o., IČO: 176 41 942, se sídlem Sechterova 1515/4, Kunratice, 148 00 Praha 4 („Provozovatel Hotelu“) a právnickou nebo fyzickou osobou („Objednatel“), na jejímž základě bude poskytnuto ubytování buď přímo Objednateli (fyzické osobě), nebo fyzické osobě, v jejíž prospěch byla dle ust. § 1767 Obč. zák. Objednatelem smlouva o ubytování uzavřena („Host“).
 • 1.2 Host je zpravidla Objednatelem. Za Hosta se považují veškeré osoby, které se s Hostem ubytují (např. rodinní příslušníci). Pokud bude osoba Hosta odlišná od osoby Objednatele, zavazuje se Objednatel dle ust.  § 1769 Obč. zák. zajistit Provozovateli Hotelu, že Host splní své povinnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách, ve smlouvě o ubytování (rezervaci) a v platných právních předpisech.
 • 1.3 Odchylná ujednání ve smlouvě o ubytování (rezervaci) mají přednost před zněních Obchodních podmínek. Vylučuje se užití obchodních podmínek Objednatele či Hosta.
 • 1.4 Obchodní podmínky se nevztahují na smlouvy o užívání apartmánu k jiném účelu než ubytování uzavírané mezi Provozovatelem Hotelu a Objednatelem, a to zejména ke komerčním účelům (např. focení nebo natáčení). Tyto smlouvy nelze uzavřít způsobem předvídaným v čl. II. odst. 2.1 a 2.2.

II. Uzavření smlouvy o ubytování, cena ubytování, Jistota

 • 2.1 Smlouva o ubytování (dle kontextu též „Smlouva“ nebo „Rezervace“) je uzavřena okamžikem, kdy Objednatel přijal potvrzení Provozovatele Hotelu o provedení Rezervace. Objednatel a Provozovatel Hotelu uzavírají Smlouvu zpravidla prostřednictvím komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít Smlouvu/provést Rezervaci bez současné fyzické přítomnosti Provozovatele Hotelu a Objednatele (zejména prostřednictvím rezervačních platforem).
 • 2.2. V případě, že Provozovatel Hotelu požádá Objednatele o poskytnutí rezervační zálohy, nabývá uzavření Smlouvy dle odst. 2.1 výše účinnosti až uhrazením rezervační zálohy nebo předautorizací platby ve výši rezervační zálohy kreditní kartou neprodleně po uzavření Smlouvy/provedení Rezervace dle odst. 2.1 výše.
  • Není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, je Objednatel povinen uhradit rezervační zálohu ve výši 100 % ceny ubytování.
  • Provozovatel Hotelu si vyhrazuje požadovat od Objednatele vedle rezervační zálohy kauci/jistotu za účelem zajištění plnění povinností Hosta vrátit do 10 h v den odjezdu po vyklizení apartmánu klíč od apartmánu a od vstupních dveří do Hotelu do klíčové schránky. Objednatel uhradí kauci/jistotu stejným způsobem a ve stejnou dobu jako rezervační zálohu. Po splnění povinnosti Hosta bude kauce/jistota vrácena Hostovi.
  • Náklady spojené s úhradou rezervační zálohy, kauce/jistoty nebo ceny ubytování nese Objednatel. Pro platbu prostřednictvím debetní nebo kreditní karty platí podmínky příslušného provozovatele příslušné karty. Objednatel se v této souvislosti zavazuje poskytnout těmto provozovatelům nezbytné údaje k provedení platby prostřednictvím debetní nebo kreditní karty.
 • 2.3 Cenou ubytování je cena určená Provozovatelem Hotelu k okamžiku uzavření Smlouvy/ provedení Rezervace dle odst. 2.1. výše. V ceně ubytování není zahrnuta cena za služby zprostředkované Provozovatelem Hotelu a poskytnuté třetími osobami (např. transfer na letiště, masáž, dárkové koše).

III. Začátek a konec ubytování

 • 3.1 Provozovatel Hotelu je povinen Hosta ubytovat v čase od 15:00 h v den příjezdu do 10:00 h v den odjezdu, není-li ve Smlouvě/Rezervaci sjednáno jinak.
 • 3.2 V den odjezdu je Host povinen vyklidit apartmán do 10:00 h, není-li v Rezervaci/Smlouvě stanoveno jinak. Pokud není apartmán do této doby vyklizen, je Provozovatel Hotelu oprávněn Objednateli naúčtovat cenu ubytování za další užívání apartmánu ve výši ceny ubytovaní, která byla sjednána ve Smlouvě. Dále je oprávněn ponechat si kauci/jistotu uhrazenou Hostem dle čl. II. odst. 2.2, dokud Host apartmán nevyklidí a nevrátí klíč od apartmánu a od vstupních dveří do Hotelu do klíčové schránky.

IV. Práva hosta

 • 4.1. Uzavřením Smlouvy má Host právo užívat apartmán a společné prostory Hotelu obvyklým způsobem a využívat služby spojené s ubytováním (např. masáže, prodej dárkových košů, transfer na letiště). Provozovatel Hotelu upozorňuje Hosta, že Hotel nemá vlastní recepci ani hotelový trezor, apartmány nemají minibar ani trezor.

V. Povinnosti Hosta

 • 5.1 Host je povinen se před příjezdem do Hotelu registrovat (check-in) vyplněním rezervačního formuláře na internetových stránkách www.alfred.previo.app/login nebo na příslušné rezervační platformě, přes kterou byla uzavřena Smlouva/provedena Rezervace. V případě nevyplnění rezervačního formuláře nebude Hostovi poskytnut kód ke klíčové schránce, ze které si vyzvedne klíč k apartmánu a od vstupních dveří do Hotelu.
 • 5.2 Host je povinen nejpozději k okamžiku odjezdu z Hotelu uhradit cenu ubytování a za další služby, které mu byly Provozovatelem Hotelu nebo jeho prostřednictvím poskytnuty.
 • 5.3 Host nesmí v apartmánu a ve společných prostorech Hotelu kouřit. Zvířatům není povolen vstup do Hotelu ani do apartmánů.
 • 5.4 Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele Hotelu (možno udělit i e-mailem) přenechat rezervovaný apartmán jiné osobě nebo poskytnout apartmán k jinému účelu než ubytování Hosta a osob s ním společně ubytovaných.
 • 5.5 Objednatel odpovídá Provozovateli Hotelu za všechny škody, které Host nebo osoby s ním ubytované způsobili Provozovateli Hotelu. Host a/nebo ostatní dospělé osoby společně ubytované s Hostem nesmí ponechávat bez dozoru děti do 10 let. Za škody způsobené Provozovateli Hotelu nezletilými odpovídají jejích zákonní zástupci.
 • 5.6 Host nesmí bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele Hotelu fotografovat prostory apartmánu a Hotelu, neboť se jedná o autorská díla ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel Hotelu oprávněn uplatňovat svoje nároky vůči Hostovi dle platných předpisů České republiky, zejména dle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění. V případě pořizování selfie pouze pro vlastní osobní potřebu je Host povinen dbát, aby na fotografiích nebylo nijak viditelné pozadí nebo zařízení apartmánu nebo společných prostor Hotelu. Toto ustanovení neplatí v případě Hostů, kteří užívají apartmán a společné prostory Hotelu výlučně za účelem svého ubytování a nepoužívají příslušné prostory ke komerčním účelům (např. za účelem focení nebo natáčení).
 • 5.7 Objednatel/Host nesmí bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele Hotelu zveřejňovat (např. v médiích nebo sociálních sítích) jakékoliv informace či fotografie vztahující se k Hotelu. Toto ustanovení neplatí v případě Hostů, kteří užívají apartmán a společné prostory Hotelu výlučně za účelem svého ubytování a nepoužívají příslušné prostory ke komerčním účelům (např. za účelem focení nebo natáčení).

VI. Předčasné zrušení ubytování objednatelem

 • 6.1 Není-li v jednotlivé Smlouvě nebo v odst. 6.3 níže ujednáno jinak, může Objednatel předčasně zrušit Smlouvu/Rezervaci, pokud uhradí Provozovateli Hotelu stornopoplatek ve výši 100 % rezervační zálohy nebo ve výši uvedené v Rezervaci/Smlouvě v případě:
   • zrušení rezervace Objednatelem 14 dní a méně přede dnem příjezdu;
   • Host nepřijede (prostě se neobjeví), nebo nevyužije rezervovaný apartmán nebo předčasně odjede před skončením ujednané doby ubytování.
 • 6.2 V případech uvedených v odst. 6.1 výše se blokovaná nebo jinak uhrazená rezervační záloha započítá na úhradu stornopoplatku, a to ke konci dne (24:00 h), kdy nastanou skutečnosti předvídané v odst. 6.1.; to neplatí v případech uvedených v odst. 6.3 níže.
 • 6.3 V případě, že Objednatel zruší rezervaci 14 dní a méně před dnem příjezdu z důvodu
   • úmrtí osoby Objednateli/Hostovi blízké a tuto skutečnost Provozovateli Hotelu prokáže, nebo
   • nemožnosti Hosta přicestovat z důvodu omezení či zákazů stanovených orgány veřejné moci České republiky nebo jiného státu, ve kterém má Host obvyklý pobyt nebo ve kterém pracuje či se zde před příjezdem do České republiky zdržoval (např. celostátní karanténa z důvodu pandemie),

ustanovení odst. 6.1 a 6.2 neplatí a Provozovatel Hotelu nebude účtovat Objednateli stornopoplatek a blokovanou nebo jinak uhrazenou rezervační zálohu včetně kauce/jistoty vrátí Objednateli.

VII. Předčasné zrušení ubytování Ubytovatelem

 • 7.1 Provozovatel Hotelu může předčasně zrušit Smlouvu v případě, že
  • Objednatel neuhradí bezodkladně rezervační zálohu dle čl. II. odst. 2.2;
  • Host se neubytuje do 24 h dne příjezdu, ledaže smluvní strany sjednaly pozdější čas příjezdu;
  • Host hrubě porušuje své povinnosti dle Smlouvy, Obchodních podmínek nebo platných právních předpisů, anebo dobré mravy, zejména způsobuje v Hotelu a/nebo v apartmánu nebo na domě Hotelu nebo na majetku jiných hostů škody, obtěžuje jiné hosty nebo budí jejich pohoršení, obtěžuje jiné hosty posuňky či přímými sexuálními návrhy, aplikuje nebo distribuuje psychotropní látky, je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek;
  • mu ve splnění povinnosti poskytnout Hostovi ubytování dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vyšší moc). V tomto případě není Provozovatel Hotelu povinen Objednateli nebo Hostovi uhradit škodu jim vzniklou, je však povinen vrátit jim blokovanou nebo jinak uhrazenou rezervační zálohu včetně kauce/jistoty, a to neprodleně poté, co tak bude moci učinit.

VIII. Škoda na vnesené věci

 • 8.1 Provozovatel Hotelu odpovídá Hostovi za škodu na vnesených věcech Hosta, pokud věci Hosta byly vneseny do apartmánu nebo do prostoru vyhrazeném pro uložení zavazadel, nebo byly převzaty Provozovatelem Hotelu za účelem jejich vnesení. Provozovatel Hotelu upozorňuje Hosta, že apartmán ani Hotel není vybaven trezorem. Toto ustanovení se vztahuje pouze na spotřebitele; v ostatních případech Provozovatel Hotelu neodpovídá za škodu na vnesených věcech Hosta.
 • 8.2 S ohledem na povahu ubytovacích služeb v Hotelu upozorňuje Provozovatel Hotelu Hosta, že nezajišťuje úschovu peněžitých prostředků, klenotů nebo jiných cenností.

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • 9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem Hotelu a Hostem, který je spotřebitelem, ze Smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • 9.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X. Osobní údaje

 • 10.1 Zpracování osobních údajů při poskytování ubytovacích služeb ze strany Provozovatele Hotelu se řídí zásadami zpracování osobních údajů dostupnými zde: emeraldprague.com/terms-and-conditions/.

XI. Závěrečná ustanovení

 • 11.1 Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém znění. V případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující české znění.
 • 11.2 Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména Obč. zák.
 • 11.3 Účinnost: Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.5.2023. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na Smlouvy/Rezervace uzavřené/provedené dne 8.5.2023 a později.

Fedrosa VD s.r.o.

Provozovatel:

Fedrosa VD s.r.o.
Sechterova 1515/4, 148 00, Praha
ICO: 176 41 942
[email protected]

 

Zásady ochrany osobních údajů

I. Kdo a jak bude zpracovávat osobní údaje

 • 1.1 Správcem údajů je provozovatel hotelu The Emerald Prague na adrese Žatecká 17/7, 110 00 Praha 1, Česká republika: společnost Fedrosa VD s.r.o., IČO: 176 41 942, se sídlem Sechterova 1515/4, Kunratice, 148 00 Praha 4.
 • 1.2 Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v případech předvídaných v čl. IV. níže v ručně psané i elektronické podobě, případně prostřednictvím automatizovaných systémů a s pomocí svých zaměstnanců nebo zpracovatelů osobních údajů, se kterými máme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů (externí dodavatelé).

II. Právní podmínky shromažďování a zpracovávání osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme v souladu legislativou České republiky a Evropské unie. Jsou to zejména tyto právní a jejich prováděcí předpisy:
  • nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
  • č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění,
  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Obč. zák.“)

III. Rozsah zpracování osobních údajů

 • 3.1 Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsme shromáždili na základě plnění smlouvy o ubytování, kterou s námi uzavíráte.
 • 3.2 Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
  • Základní identifikační údaje:
   • Základní identifikační údaje jsou součástí každé smlouvy o ubytování, kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, státní příslušnost, doba ubytování, číslo a typ dokladu, číslo víza, účel pobytu (případně IČO, DIČ, číslo bankovního účtu).
  • Kontaktní údaje
   • Mezi kontaktní údaje patří e-mailová adresa, IP-adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa výše uvedených osob.

IV. Účel zpracování osobních údajů

 • 4.1 Zpracování bez Vašeho souhlasu:
  • Zpracování na základě plnění našich právní povinnosti
   • Zpracováváme osobní údaje z důvodu plnění svých povinností stanovených právními předpisy. Jedná se zejména o povinnosti dle zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění, daňové, účetní a pracovněprávní předpisy a Obč. zák.
   • Dále je zpracování nezbytné pro vyřizování reklamací dle Obč. zák. a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o ubytování, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy o ubytování
   • Před uzavřením smlouvy o ubytování Vaše údaje zpracováváme za účelem potvrzení Vaší rezervace. Po uzavření smlouvy o ubytování s Vámi Vaše údaje zpracováváme na základě této smlouvy. Do této kategorie patří i Vaše údaje, které potřebujeme k zajištění služeb, které jste si naším prostřednictvím objednali u třetích osob (např. zajištění transferu na letiště např. prostřednictvím společnosti Liftago, a.s. či masérských služeb).
   • V obou případech není vyžadován Váš přímý souhlas s uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů a poskytnutí těchto údajů nemůžete odmítnout. Pokud byste údaje poskytnout nechtěli, nemohla by být uzavřena smlouva ubytování s Vámi nebo s osobou, která ve Váš prospěch smlouvu uzavřela.
  • Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů
   • Naším oprávněným zájmem je obhajoba právních nároků, vyřizování Vašich dotazů a stížností, provozování kamerového systému, zpracování osobních údajů (telefonních čísel, e-mailových adres) hostů pro účely přímého marketingu (při rozesílce obchodních sdělení).

V. Doba, po jakou uchováváme Vaše osobní údaje

 • 5.1 Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o ubytování. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou o ubytování osobní údaje uchováváme po dobu 6 let od ukončení smluvního vztahu.
 • 5.2. V případě, že osobní údaje zpracováváme za účelem jednání o rezervaci, které nebylo ukončeno uzavřením smlouvy o ubytování (uvedení osobních údajů zčásti nebo zcela v rezervačním formuláři, avšak nedokončení rezervace), budou tyto údaje zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy o ubytování, nejdéle však 3 měsíce od skončení jednání o rezervaci.
 • 5.3 V případě údajů, které potřebujeme k zajištění služeb, které jste si naším prostřednictvím objednali u třetích osob (např. zajištění transferu na letiště např. prostřednictvím společnosti Liftago, a.s. či masérských služeb), tyto údaje zpracováváme ode dne, kdy jsme tyto služby zarezervovali, až do dne, kdy bude rezervace zužitkována/zrušena.

VI. Kamerový systém

 • 6.1 Využíváme kamerový systém k Vaší ochraně a ochraně Vašeho a našeho majetku. Tento systém je tvořen dvěma kamerami, kde jedna je zaměřena na hlavní vchod do budovy hotelu a druhá na vchod do prostoru sloužícího pro odložení zavazadel hostů. Prohlašujeme, že se záznamy žádným způsobem nepracujeme, neposkytujeme je třetím osobám či subjektům; to neplatí v případě existujícího bezpečnostního incidentu. V tomto případě mohou být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu (např. pojišťovně).

VII. Vaše práva jako subjektu údajů

 • 7.1 Máte zejména právo na poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, o jejich účelu a povaze zpracování, o příjemcích osobních údajů, totožnosti správce, a to na základě své písemné žádosti.
 • 7.2 Máte dále právo požadovat vysvětlení v případě pochybností, zda jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativními požadavky, a bude-li to oprávněné, tak i nápravu chybného stavu.
 • 7.3 Další Vaše práva jsou:
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
  • právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz;
  • další práva stanovená v zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a v nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • 7.4 Kontakt / Vaše práva či dotazy vůči nám můžete uplatnit na následujících kontaktech:
  • Fedrosa VD s.r.o., IČO: 17641942, se sídlem Sechterova 1515/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
  • Tel. +420 602 666 982
  • E-mail: [email protected]

 

Provozovatel:

Fedrosa VD s.r.o.
Sechterova 1515/4, 148 00, Praha
ICO: 176 41 942
[email protected]